P13e Teletext 13A Jun19 11:10:19    Question 9.   Who was US actress  Lauren Bacall's first  husband?         ——————————————————————————————————————— L—lfs Dean Humphrey Bogart Marlon Brando Richard Burton Press the colour of your choice ———————————————————————————————————————    