P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:02/15 |B2201209|a152over|i13BAS|m10|s—<1÷e|s—9 1÷X|s—:1 L ROVER L  T Micro U  FGSNI  ine F KN MOVPD loading APAETMPAEFI %=&E00+A TO TOP STIAINMOL D||MG.70||M EDF@ FX 8,0,128 ] FCM :÷Jchars:hs%=-1 PCG ÷Lvars:÷Jscrn:÷Jfood:÷Jtree:÷M:*FX202,48 ZG FX ,0   <>0 @  33   r|÷@   -2)<>0 @  (y%<28   >÷m÷?a$="K" J HM J crolldown RFX \ ?a$="w"—4*FX210,0 @SI $:sq(x%/2-2,y%72-1)=0:÷?a%<>0   1,1,10,1 G 9÷S3:÷I—2x%,y%);dog$:mem%=sq(x%/2-2,|c
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:02/17 |B2202209|a15Rover|i13BAS|m3308|s—<1÷e|s —91÷X|s—:1 y&/2-1)   —3df=2 P  J O J sc%=sc%+fly&:fd%=fd&+1:mem%=0:÷?fd%=fin% J 0:y%=20:÷Jscrn:÷Jfood:÷Jtree:sheet%=shee t%+1:÷?fc%>50  H Jfight:mem%=0   m%=0:÷,3,2,70,1 Y\  ,0,-15,12,15 Y   sc%+fly%:scr%=scr%+1:÷Jfood YJ e:ct%=ct%+1:tlt=tlt-1:÷I—231,1);tlt;"  ÷?tlt<1  Y   (sheet%>2  YD CG ;8202;0;0;0;:÷Jend:÷Nhnit:÷C1:÷Jvars:÷Js crn:÷Jtree:÷Lfood YSI ÷S2:÷I—217,1);sc% Y@^UK YJJ s YTB ,126:÷:1,1,1,1,1,5,5,5,-5,-1,-1,-1,126,1 26:÷:3,1,14,14,14,3,3,3,-1,-1,-1,-1,126, 126:÷:4,5,1,1,1,10,10,10,0,0,0,-1,126,12 6 Y^
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:02/01 |B2203209|a15Rover|i13BAS|m2716|s—<1÷e|s —91÷X|s—:1 8+—e8+—e227+—e226:bone$=—e232 S—e233+—e10+—e8+—e8+—e235+—e234:cat$=—d2 36+—e237+—e8+—e83—e10+—e239+—e238:sk%=1: x%=20:y&=20 YA —e3+—e228+—e229+—e8+—f8+—e18+—e0+—e1S—e2 31+—e230+—e4 YZ tlt=1000:fd%=0:fin%=8:fc%=80:cx%=20:cy%= 10:sheet%=1:tx%=0:ty%=0 Y q(16,14),t(14):hs%=0 Y 249+—e10+—e8+—e8+—e251+—e250 Y] Y —B÷b÷5÷Jscrn YLIH ÷D40,1023:÷H81,1280,0:÷H81,0,-98:÷H81,-1 280,0:÷H81,0,98 YVIH :÷D120,1003:÷H81,1080,0:÷H81,0,-58:÷H81, -1080,0:÷H81,0,58 YSIS CORE TIME  Y =1—|—15:÷;f%=1—|—13:sq(i%,f%)=1:÷E:÷E Y —t5a$=—e18+—e1+—e1+—e5+—e240+—e241+—e10+ —e8+—f8+—e243+—e242+—e11 Y Sr%=896:En%=96:Sp&=-64:Xc%=192:St%=10:Ss %=3 YSFSDXI —lSt%,a$);—lSs&,a$):÷E YB^G YL
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:05/04 |B2204209|a152over|i13BAS|m38FB|s—<1÷e|s —91÷X|s—:1 P÷S3:÷;i%=1—|—fin%-2:x=(—[(13 )*2)+4:y=(—[(12)*2)+2:÷I—2x,y);bone$:sq( x/2-2,y/2-1)=2:÷E YVOS M4:x=(—[(13)*2)+4:y=(—[(12)*2)+2:÷I—2x,y );cat$:sq(x/2-2,y/2-1)=3:÷E Z] Z ÷j÷b÷5÷Jfood ZTM[ )*2)+4:fy&=(—[(12)*2)+2:÷Ufx%<>x%  >y&   ZD 024-(fy%*32):÷I—2fx%,fy%);food$ Z] ÷Z:÷d÷5÷Lupdate ZDP k%)  ZNSI  y%);fly%:fly%=fly%-1 ZX /2-1)=6 Z] ZJ ZM =(—[(15)*2)+4:ty%=(—[(12)*2)+2:÷Utx%<>x%  ZSI ÷Z—2÷qsq(tx%/2-2,ty%/2-1)=5 Z] Z F÷c÷5÷Jfight ZP[[ ZZXESI ÷;g=1—|—25:÷E:÷S3:÷I—2x%,y%);dog$:÷G19,0 ,—[(8)-1;0;0;19,3,0;0;0; Z  Z[E FX15 ZG ZJ
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:05/07 |B2205209|a152over|i13BAS|m3BD1|s—<1÷e|s —91÷X|s—:1 p Z  ÷Z÷F£÷?cx%=x%   Z÷P£÷?fx%=x&   [ ÷Z÷jv=sq(x%/2-2,1) [V t(h%)=sq(x%/2-2,h%+1):÷F:÷;h&=1—|—12:sq( x%/2-2,h&)=t(h%):÷E:sq(x%/2-2,13)=v [ ÷l÷G28,x%,29,x&+1,4 [ II [FX [G 1,39,0 [J [H] ÷[R÷l÷5÷Jprint(px,py,y) [\ D 2,y-(py*32):÷Iblock$:÷G4:÷9 [ S0:÷I—2px,py);dog$:÷S3:÷9 [ S :÷I—2px,py);bone$:÷9 [ SI px,py);cat$:÷9 [ SI );tree$:÷9 [ D 2):÷I—2px,py);food$ [@] [JJ crolldown [T  [ ^£÷?cx%=x%   [ £÷?fx%=x&   [ kv=sq(x%/2-2,13) [R sq(x%/2-2,h%-1):÷E:÷;h&=2—|—13:sq(x%/2-2 ,h%)=t(h%):÷E:sq(x%/2-2,1)=v [G
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:05/11 |B2206209|a15 BASEB —91÷X|s—:1 28,x%,29,x%+1,4 [@I );:÷G11,11 [JFX [ ÷T%÷G28,0,31,39,0:÷Jprint(x%,4,1024):÷9 ÷\÷^÷c÷5÷Jbonus \N 0,1:÷,2,4,101,1 \CG 141+"BONUS    ÷;i=1—|—2:÷Jtelex:÷E:y=y+2:d$=—e135+"Pre ss     R  J d$="on  J \MU —9>300:÷G22,1,23;8202;0;0;0; \ —39—02:÷S—[(4):÷I—2i,28);rree$:÷E:ac=—[( 18)*2:÷S0:÷I—2ac,28);dog$:÷Dac*32,128:÷I food$ \ \BMSI og$:x=x+2:÷?x>39  \L#S \V ÷g÷I—2x,y);dog$ \E \ h÷?y=28 GN bonus II $:÷E:÷,0,-15,10,40:a=—N(300):÷G22,1:÷9 \t UN \G  SI 2x,i);dog$:÷S0:÷,3,-13,128-i,1:÷;g=1—|—1 00:÷E:÷I—2x,i);dog$:÷E \SI );dog$ \D 
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:00/01 |B2207209|a152over|i13BAS|m4118A|s—<1÷e| s—91÷X|s—:1 3,101,1:a=—N(200):÷G22,7:a$= —e141+—e135+—e136+"Bon0s  :sc%=sc% II ;f=1—|—2:÷I—1(12);a$:÷E:a=—N(300):÷G22,1 :÷9 \DN \N ÷b÷5÷Jinit \XGFX 0 \B \I );—e157:÷F \F +—e131+"ROVER  |—2:÷Jtelex:÷E \B G raham D WJ \ %  \DL  e  JE :d$=—e141+—e130+"High    y=y+1:÷;i=1—|—2:÷Jtelex:÷E \NN £—e133S—e136+"Press     gald JE ]  A=—M:÷9 ]JQI 2x,y);d$:y=y+1:÷9 ]H ] ,4,100,1:÷,2,4,110,1:÷,3,4,120,1 ]X 0:d$=—f132+—d157+—e135+—d141+"GAME OVER JE
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:01/15 |B2208209|a152over|i13BAS|m41465|s—<1÷e| s—91÷X|s—:1 10000:÷Ei:*FX21,0 ]# ]J ]F  ]PG SI  2-2,cy%/2-1)=0:—3÷Jprint cx%,cy%,1024) ]Z÷s÷?cx%>30 DE ] %\8 DE ][ )-1)M(—[(2)-1))*2 ]  2:÷=—5tVE ] V F ]S[[ ]—>÷p÷S3:÷I—2cx%,cy%);cat$:÷9 ]HJ chars ]RG 34,121,23,225,224,252,244,52,240,112,216 ,60,23,226,252,252,236,204,12,12,14,0,23 ,227,127,127,111,103,96,96,224,0,23,228, 127,255,140,165,165,165,140,255,23,229,2 54,255,33,173,169,169,33,255 ]\G 230,0,0,222,80,86,86,222,0,23,231,0,0,11 5,90,90,90,115,0,23,232,0,14,31,15,3,3,3 ,3,23,233,0,112,248,240,192,192,192,192, 23,234,192,192,192,192,240,248,112,0,23, 235,3,3,3,3,15,31,14,0,23,236,0,216,216, 248,168,169,219,127 ]CG
P730 CEEFAX 730 Wed 2 Mar 21:00/16 |B2209209BASF s—91÷X|s—:1 ,3,3,3,3,243,251,255,23,238, 255,255,15,3,3,3,3,7,23,239,127,63,30,24 ,24,24,24,56,23,240,0,255,255,255,255,25 5,255,255,23,241,0,252,252,252,252,252,2 52,252,23,242,252,252,252,252,252,252,0, 0,23,243,255,255,255,255,255,255,0 ] u÷G0,23,244,0,0,63,63,63,63,63,63,23,245 ,0,0,255,255,255,255,255,255,23,246,255, 255,255,255,255,255,255,255,23,247,63,63 ,63,63,63,63,63,63,23,248,21,42,85,42,85 ,42,21,1,23,249,82,170,84,170,84,170,84, 128 ]BG 8,192,224,23,251,1,1,1,1,1,1,3,7 ]] 9 W