P731 CEEFAX 731 Wed 30 Dec 21:39/43 |B220120F|a17RVidiEd|i13M/C|m10L÷w—*L0—h —j÷p÷pVidiEditor÷X1.3 ÷X(C)T.E.Kenningto n 1987÷X÷|—H—2H—@H—b—e÷[÷Y—J÷X—q÷[÷H/—q÷ a÷H÷[L—u—(—Y÷J)#—q÷e÷(< ÷?÷W —(—Q ÷F÷W —( ÷E—/÷e÷b VIDI—( ÷?÷WLx—( —( ÷?÷W ÷?÷Wh—Ph—Rh(|——e÷a—(÷|— ÷F÷W÷@(÷(÷M|—÷5d —(÷(÷@÷@÷8÷\—X÷|——p—Y÷J)#L—3—(—Q÷n ÷F÷W— Q÷# ÷F÷W—Q÷D—-÷q—Q—*—-÷r—H÷X—J÷[—Y÷q ÷F÷ W—p÷(÷P÷>÷r—r÷(÷K—Y÷q ÷F÷W—p—h—@—8÷NLx—( —q÷\÷(—O—J÷X—Y÷J)#÷5d—(÷(—D÷@—p÷8÷\—8÷Ih h—J÷W—B—R—Q—6L÷L÷W ÷;—/—J'—H÷Y—Y÷U÷H÷\—p L÷L—(—0÷H÷|——Y÷U—E—h—r÷(÷M—Y÷U—q—(—8÷d— Q|——E—h—r—Q$—E—h—r—Q<—E—h—Q÷# ÷F÷W—J÷ W—BL—U—.,048<@DHLPTX\|—dhlptx÷X||(||P||x ||—H||—p||÷H||÷p}@}h}—8}—|—}÷8}÷|—|÷0|÷X |÷—(|÷—P|÷÷(|÷÷P|÷ Hp—@—hNaaaaaaaFS ESNDSSDgggggggCCSEBNHRURGYBMCWltBBHHOILR GYBMCWDggSBBggISPLNSERAROURASEVERLEPLAEL P£AGAZINK£OAD£AVE£IME£RINTIDY£÷b÷b—P÷pi÷ \—-÷#—e|—÷]—q÷e÷H(—q ÷H$—q.÷(÷[÷@÷(÷u)#÷ 1—W—)÷(÷l÷@—p—l÷#—8÷9—e|—÷]—q÷e÷H÷a—q ÷H ÷]÷@÷(÷J—Q÷W|— ÷E—/÷n÷#—(X—Q÷X—-÷[—-÷f—5 ÷X÷\—5@÷\—5?÷\—5"÷\—5*÷\—5.÷\—Q÷E—5÷Z|c
P731 CEEFAX 731 Wed 30 Dec 21:30/01 |B220220F|a17RVidiEd|i13M/C|m3242÷Z—Q—(— 5÷[÷Z—Q—r—J÷h—H÷G ÷L÷W—Q÷b—-÷|——Q÷v—-÷a— Q÷d—J÷\ ÷L÷G—Q÷\—J÷Y ÷L÷W—Q÷-—J÷>—H÷X ÷L ÷W—Q÷.—J÷[—H÷X ÷L÷W—Q÷X—J÷[—H÷X ÷2÷WH—J÷ h—e—i—/—E—8÷]—r÷h÷Oh—q÷\÷(÷#—J—8—H÷] ÷O÷ W—J—>—H÷] ÷O÷W—M+—q÷[÷H÷\—Q÷Z—-+—Q÷e—5—8 ÷] ÷E—/÷w÷Z÷o—+READY÷o÷X÷b÷X÷X÷X÷X÷X÷X÷X ÷v—(—U—\÷]—q—b÷H÷r—J÷k—e—U—/—E—]÷]—r÷h÷O —Q—b—5—\÷]—Q—.—5—q÷]—Q—+—5÷,÷] ÷E—/—@(C) 1987 T.E.Kennington, Blacc Hole Soft—/—E —< — /—E—< —9—B÷W—] ÷W÷8—Y ÷H÷H—]÷J ÷W—W—W ÷H ÷H—]÷J—H÷M÷H ÷H÷H ÷H÷8—A—< —/—E—< —y—B ÷B÷W÷B—] —]÷B—I—J—]÷B ÷W—T ÷B—I—J—]÷B —] ÷B—I—J—]÷B—I—A—< —/—E—< —9—B ÷W÷W ÷8÷ M—R÷L÷P—]÷R—X÷W÷T÷T—R÷L÷P—]÷R—X÷E÷H—R÷L÷ P—M÷R—X—A—< —?—E—< —,—E—;—T—T—T—T—T—T—T—T— T—T—T COMMANDS —T—T—T—T—T—T—T—T—T—T—T—T— T—T —,—E —,—E—+* @ me> —,—E—+: ^—.to</span> <span class="f7 b0 nx"> Edit —,—E—+ |c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="3"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#2">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:30/13</span> <span class="f7 b0 nx">|B220320F|a17RVidiEd|i13M/C|m<a href="348.html">348</a>F </span> <span class="f7 b0 nx"> —,—E—+CA </span><span class="f2 b0 nx">OUSELHO</span> <span class="f7 b0 nx">) —,—E—+ (= <Ser</span> <span class="f7 b0 nx">viceName>) —,—E—+ (S |</span> <span class="f7 b0 nx">| F = <period>) —,—E—+CLEAR </span> <span class="f7 b0 nx"> —,—E—+CLM </span> <span class="f7 b0 nx"> DISPLAY <name> —,—E—+ERA</span> <span class="f7 b0 nx">SE <n1:n2> INSERT <name> —,—E—+</span> <span class="f7 b0 nx">HELP LINK <title> —,—</span> <span class="f7 b0 nx">E—+LOAD <title> MAGAZINE —+ </span> <span class="f7 b0 nx"> —,—E—+OVER |o—lf> PRINT <n1:n2</span> <span class="f7 b0 nx">> —,—E—+REPLACE <name>—+ SAVE <t</span> <span class="f7 b0 nx">itle> —,—E—+TIDY TIME </span> <span class="f7 b0 nx"> —,—E—+ </span> <span class="f7 b0 nx"> —/—E—)READY </span> <span class="f7 b0 nx"> —( ÷;—/ ÷)—/ ÷8÷G—8÷[L÷</span> <span class="f7 b0 nx">p—0—q—3÷(÷[LF—3—q÷m÷(÷Z—Q÷#H—Q÷b ÷F÷W—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">e ÷F÷G ÷)—/h—q÷e÷H÷0—q÷H÷,—q—/—X÷(—5|—÷</span> <span class="f7 b0 nx">] ÷F÷W—J÷Y 8—0—J÷X—H÷X—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷</span> <span class="f7 b0 nx">e÷H—W—q*÷H÷\—q$÷(÷[LN—>—q@÷(÷[L÷V—7—q:÷(</span> <span class="f7 b0 nx">÷[L#—7)#—qD÷(÷[L—6—9—qI÷(÷[LW—:—qC÷(÷[Lu</span> <span class="f7 b0 nx">—>—qE÷(÷[L—h—9—qO÷(÷[L—=—6—qR÷(÷[L÷p—;—q</span> <span class="f7 b0 nx">H÷(÷[L—I—7—qM÷(÷[Lp—;—qL÷(÷[L(—>—qX÷(|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="4"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#3">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:11/00</span> <span class="f7 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"></span> <span class="f7 b0 nx">qS÷(÷[L÷*—=—qT÷(÷[L÷:—@—qP÷(÷[LT—D—qT÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">[L.—8—r÷1÷X÷q÷(÷u÷@—p—a÷X÷q÷H÷h—a|—÷]—qa</span> <span class="f7 b0 nx">—8÷Z)#÷1÷X÷q÷H÷C÷(÷^ ÷a÷qL—Q—.—J|——H÷] ÷</span> <span class="f7 b0 nx">O÷g—Q÷e ÷F÷GL÷b—>—+VidiFax Carousel di</span> <span class="f7 b0 nx">r D÷ekey8 ||!||||÷e ÷E—/—,—E—/— </span><span class="f7 b0 fl nx">|— ÷E—/÷</span> <span class="f7 b0 nx">t÷X÷og÷X—(|— ÷E—/÷t÷X÷p'÷p—(|——-—Rh—-—Sh</span> <span class="f7 b0 nx">—-—T—@H—H÷X÷>—S÷(÷Z÷>—T—Y—S—q—(÷H÷^ ÷F÷W</span> <span class="f7 b0 nx">L÷O—/÷>—S÷(÷Z÷>—Th—P—M—Rl—S÷X—Q|÷ ÷L÷W ÷</span> <span class="f7 b0 nx">E—/÷o÷X÷b÷X÷X÷X÷X÷X÷X÷X—( ÷;—/—Q÷e ÷F÷WL</span> <span class="f7 b0 nx">—U—.—H÷X ÷8÷W—X÷3—q—1÷H÷O—q÷e÷H@—q÷(÷c÷</span> <span class="f7 b0 nx">8÷X÷H÷C ÷F÷W—rL8—0—q—2÷H÷|——q—3÷H0—q÷m÷(</span> <span class="f7 b0 nx">÷h—Q÷b ÷F÷W—Q÷e ÷F÷W ÷)—/L6—0—q—0÷(÷\—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷(—u ÷F÷W—E|—÷]÷@÷8'0—]—Q÷e ÷F÷G—A|—÷]|—</span> <span class="f7 b0 nx">hhLF—3H—@H÷b—P—a=—)—-÷q—p—a=—)—-÷r—p—a=—</span> <span class="f7 b0 nx">)—-÷w—p—a=—)—- h—Ph|——-÷c—Q÷X—-|\ ,—3—.÷</span> <span class="f7 b0 nx">#—,÷b —9—0—H'—Y÷q—q—5÷(÷Z—-÷\—0÷h÷M—M÷c0</span> <span class="f7 b0 nx">-—H'—0—Y÷q—p—9÷q—0—l÷#÷(÷M—Q —9÷q—M÷\÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">Y|——Q÷X—-÷\—M÷q÷pi(—-÷q—M÷ri÷X—-÷r—M÷c0÷</span> <span class="f7 b0 nx">Z÷h÷+—L÷#—p—Y÷q—0—9÷q—p—h'÷(÷M÷H÷) ,—3—h</span> <span class="f7 b0 nx">÷o÷Hc—.÷#—,÷b—Q÷W—-÷c—Q÷o—-÷YL8—1 ,—3—h÷</span> <span class="f7 b0 nx">o÷HM—.÷#—,÷Y—Q÷Y—-÷c—Q÷o—-÷b—@÷b—R—a=—)—</span> <span class="f7 b0 nx">-÷q÷@—e=—)—-÷r—M÷Y÷pe÷c÷b—R—e=—)—-÷w|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="4"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#4">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:05/13</span> <span class="f7 b0 nx">|B220420F|a17RVidiEd|i13M/C|m<a href="375.html">375</a>B÷[L!—7—</span> <span class="f7 b0 nx">qS÷(÷[L÷*—=—qT÷(÷[L÷:—@—qP÷(÷[LT—D—qT÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">[L.—8—r÷1÷X÷q÷(÷u÷@—p—a÷X÷q÷H÷h—e|—÷]—qa</span> <span class="f7 b0 nx">—8÷Z)#÷1÷X÷q÷H÷C÷(÷^ ÷a÷qL—U—.—J|——H÷] ÷</span> <span class="f7 b0 nx">O÷W—Q÷e ÷F÷WL÷b—>—+VidiFax Carousel di</span> <span class="f7 b0 nx">r D÷ekey8 ||!||||÷e ÷E—/—,—E—/—(|— ÷E—/÷</span> <span class="f7 b0 nx">t÷X÷o'÷X—(|— ÷E—/÷t÷X÷pg÷p—(|—— </span><span class="f7 b0 dh nx">— </span><span class="f2 b0 dh nx">S</span> <span class="f7 b0 nx">L÷O—/÷>—S÷(÷Z÷>—Th—P—M—Rl—S÷X—Q|÷ ÷L÷W ÷</span> <span class="f7 b0 nx">E—/÷o÷X÷b÷X÷X÷X÷X÷X÷X÷X—( ÷;—/—Q÷e ÷F÷WL</span> <span class="f7 b0 nx">—U—.—J÷X ÷8÷W—X÷3—q—1÷H÷O—q÷e÷H@—q÷(÷c÷</span> <span class="f7 b0 nx">8÷X÷H÷C ÷F÷W—rL8—0—q—2÷H÷|——q—3÷H0—q÷m÷(</span> <span class="f7 b0 nx">÷h—Q÷b ÷F÷W—Q÷e ÷F÷W ÷)—/L6—0—q—0÷(÷\—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷(—u ÷F÷W—E|—÷]÷@÷8'0—]—Q÷e ÷F÷W—E|—÷]|—</span> <span class="f7 b0 nx">hhLF—3H—@H÷b—P—a=—)—-÷q—p—a=—)—-÷r—p—a=—</span> <span class="f7 b0 nx">)—-÷w—p—a=—)—- h—Ph|——-÷c—Q÷X—-÷\ ,—3—.÷</span> <span class="f7 b0 nx">#—,÷b —9—0—H'—Y÷q—q—5÷(÷Z—-÷\—0÷h÷M—M÷c0</span> <span class="f7 b0 nx">-—H'—0—Y÷q—p—9÷q—0—l÷#÷(÷M—Q —9÷q—M÷\÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">Y|——Q÷X—-÷\—M÷q÷pi(—-÷q—M÷ri÷X—-÷r—M÷c0÷</span> <span class="f7 b0 nx">Z÷h÷+—L÷#—p—Y÷q—0—9÷q—p—hg÷(÷M÷H÷) ,—3—h</span> <span class="f7 b0 nx">÷o÷Hc—.÷#—,÷b—Q÷W—-÷c—Q÷o—-÷YL8—1 ,—3—h÷</span> <span class="f7 b0 nx">o÷HM—.÷#—,÷Y—Q÷Y—-÷c—Q÷o—-÷b—@÷b—R—e=—)—</span> <span class="f7 b0 nx">-÷q÷@—e=—)—-÷r—M÷Y÷pe÷c÷b—R—e=—)—-÷w|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="5"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#5">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:11/01</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>u20F|a17RVidiEd|i13M/C|m3951÷@—e=—)</span> <span class="f7 b0 nx">—- —H'—Y÷w—9÷q—0—l÷#÷h÷O—M÷Y÷pe÷c—-÷Y—m÷</span> <span class="f7 b0 nx">b÷(—s—H'—Q —9÷w—0—l÷#÷h÷Q|— ,—3—h÷o÷H÷d—</span> <span class="f7 b0 nx">.÷#—,÷b —K—1—Q÷b ÷F÷W|— ,—3—h÷X÷H÷P—.÷#—</span> <span class="f7 b0 nx">,÷b—Q÷c ÷F÷W—n÷b —K—1|——L÷b —9—0—H'—Y÷wH</span> <span class="f7 b0 nx">—Y÷q—9÷wh—9÷q—0—l÷#÷h÷I|— ,—3—.÷# —9—0—Q</span> <span class="f7 b0 nx"> —L÷#—9÷q—p—h(—8÷Q|— ,—3—.÷# —9—0—Q —H÷X</span> <span class="f7 b0 nx">—9÷q—p—l÷#—8÷Q|——.÷t—,÷v—Q÷X—-÷u—M÷f—-÷s</span> <span class="f7 b0 nx">—J÷[—H÷W—Y÷s—9÷u—0—h÷W÷(÷O÷>÷t÷>÷v—r0÷^÷</span> <span class="f7 b0 nx">(÷F—H—g÷(÷B—Q÷X—-÷f|——H÷Y—,÷\ —9—0—H÷X—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷X—N÷\—E÷X÷\—Y÷q—q—5÷(÷e—Q÷Y—E÷X÷\÷@—Q÷Z</span> <span class="f7 b0 nx">÷>÷\—E÷X÷\—p—h(—8÷@÷>÷\—L÷\—h÷p—8÷,|——.÷</span> <span class="f7 b0 nx">[—,÷\ ÷;—/ ÷E—/÷w÷|—÷Xgraphic—B—;÷W—( ÷1</span> <span class="f7 b0 nx">—/—Q÷w ÷F÷W—N÷[—L÷\—2 ÷F÷W—@ ÷F÷W ÷8÷W—8</span> <span class="f7 b0 nx">÷]—J÷XL—M—3—q—@÷(0—.÷[—,÷\ ÷;—/ ÷E—/÷w÷|</span> <span class="f7 b0 nx">—÷Xnormal —( ÷1—/—Q÷w ÷F÷W—N÷[—L÷\—2</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷F÷W—@ ÷F÷WL—F—3—q—A÷(÷d—U÷) —q—4 —a—5</span> <span class="f7 b0 nx">Lj—2—q—0—8÷g—q—4—X÷c) —q—4 —a—5Lj—2—q÷a</span> <span class="f7 b0 nx">÷(÷mH—Q—)—J—G—H÷W ÷L÷Wh÷8—(—8÷[ m—6Lj—2—</span> <span class="f7 b0 nx">.÷[—J÷X—.÷X)#—qQ÷(÷\—J÷Y—.÷X—qW÷(÷\—J÷Z—</span> <span class="f7 b0 nx">.÷X—qA÷(÷\—J÷\—.÷X—qS÷(÷\—J÷|——.÷X—qZ÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—J÷h—.÷X—qX÷(÷\—J@—.÷X—U÷)E÷X—5÷)—5÷1</span> <span class="f7 b0 nx">—N÷[Lj—2H—Q—. ÷L÷Wh|—÷X÷]Not implem|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="6"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#6">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:30/00</span> <span class="f7 b0 nx">|B220620F|a17RVidiEd|i13M/C|m3B40ented÷X</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷a—-÷j—J÷X—6÷X÷\—e—h—E|—÷]÷@÷8(—8÷M ÷</span> <span class="f7 b0 nx">E—/÷d—,—E—/edit-normal —/] < > &..</span> <span class="f7 b0 nx"> V.. H..—( ÷1—/ ÷e—2—Q÷w ÷F÷W—Q÷X ÷F÷W—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷o ÷F÷W —a—5 ÷8÷W—8÷h—J÷X—e|—÷]—E—h÷@÷8</span> <span class="f7 b0 nx">'—8÷ML÷p—0—q÷[÷(÷l ÷E—/÷t÷X÷o'÷Y÷d÷t÷X÷o</span> <span class="f7 b0 nx">'÷X—(—Q÷eL—c—4—q÷e÷(÷|— ÷F÷W—Q÷bL—c—4—q÷</span> <span class="f7 b0 nx">f÷(÷Z—Q—4—q÷a÷(÷mH—Q—)—J—G—H÷W ÷L÷Wh÷8—(</span> <span class="f7 b0 nx">—8÷E m—6L—F—3—q÷g÷(÷]—Q÷vL—c—4—q÷h÷(÷]—Q</span> <span class="f7 b0 nx">—5L—c—4—q—@÷(÷[L>—2—q÷T÷( —U÷w÷\÷(÷c 4—7</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷W—5÷w÷\L—F—3 —v—<—Q÷X—5÷w÷\—Q÷c —a—5L</span> <span class="f7 b0 nx">—F—3—q÷|——8÷d—q —X÷|—÷a—(—5@÷\L—c—4—q—0—</span> <span class="f7 b0 nx">8t—q—4—Xp)H—Qy—J—( ÷L÷Wh÷8÷X÷H(—q÷|—÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">|——Q÷W —Y—0L—k—4—q÷a÷(÷|——Q÷X —Y—0L—k—4—</span> <span class="f7 b0 nx">q÷b÷(÷^ ÷f—1L—k—4 $—1L—k—4H—Qy—J—) ÷L÷Wh</span> <span class="f7 b0 nx">÷8÷Y÷H,—q÷b÷(÷|— y—1—Q÷cL—k—4—q÷c÷(÷|— —</span> <span class="f7 b0 nx">5—1—Q÷cL—k—4—q÷a÷(÷^ —b—1L—k—4—q÷|—÷(÷i </span> <span class="f7 b0 nx">—v—1L—k—4 —q—4H ÷e—2h —a—5L—F—3 ,—3—h÷X÷</span> <span class="f7 b0 nx">(9—q÷c÷(÷l—Q÷w ÷F÷W—r÷h÷Z—J'—2 ÷F÷W—Q÷o </span> <span class="f7 b0 nx">÷F÷W|—÷8÷X÷(÷u—q÷|—÷H÷a—q÷(÷m—Q —5—g—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷w ÷F÷W—Q' ÷F÷W—Q÷o ÷F÷W|——h÷o÷(>—q÷b÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">n—Q÷w ÷F÷W÷@÷8(—8÷Z—J÷X—2 ÷F÷W—Q÷X ÷F÷W|</span> <span class="f7 b0 nx">—÷8'—8 —q÷(÷# ÷F÷W —a—5|——q —8÷[—5—g|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="7"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#7">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:30/15</span> <span class="f7 b0 nx">|B220720F|a17RVidiEd|i13M/C|m3D3C—q÷|—÷</span> <span class="f7 b0 nx">H÷^—q÷c÷H÷Z—Q÷v ÷F÷W|——q —X÷\ ÷F÷W|—H—q—</span> <span class="f7 b0 nx">5÷ </span><span class="f7 b0 cn nx">'—h÷o—8÷#h—Q÷#HL—L—5—Q÷Y—A÷X÷\—p—Q÷Z—</span> <span class="f7 b0 nx">A÷X÷\—0 —9—0—,÷b—H'—Y÷q—9÷w—0÷h÷Q—L÷bhH—</span> <span class="f7 b0 nx">q —8÷w—a÷X÷\÷H÷r—q÷Z—8÷|——Q÷c ÷F÷W ,—3 —</span> <span class="f7 b0 nx">9—0h ÷F÷W—2—P—Y÷q—9÷w|—h ÷F÷W—M÷j—q÷a÷H÷</span> <span class="f7 b0 nx">bH—Q÷|— —q—4h —q—4|— ,—3—.÷[—,÷b÷8÷X÷(÷u</span> <span class="f7 b0 nx">—q÷c÷H÷q—a÷X÷\—q÷Z—8÷j—h÷o—8÷#—Q÷v ÷F÷W÷</span> <span class="f7 b0 nx">(÷7—Q÷b ÷F÷W÷(÷0—M÷b U—6—5÷:—6÷9—M÷[ U</span> <span class="f7 b0 nx">—6—5÷>—6÷=—N÷[—L÷b—Q—/ ÷L÷W—2 —+—7H)—</span> <span class="f7 b0 nx">q —X÷j—P—ao—)—5÷0—a—7—)—5÷1hHL)—6÷a—(H</span> <span class="f7 b0 nx">—Q —5÷0h—5÷1)÷g—q÷b—8÷[÷pi÷#÷pi0—5÷6h</span> <span class="f7 b0 nx">—q—H—8÷Z)JJJJ—q÷b—8÷[÷pi÷#÷pi0—5÷5—N÷[</span> <span class="f7 b0 nx">—L÷b|——J÷X—q÷b0÷#8÷A÷b÷@LW—6H—2÷pi0—Rh÷p</span> <span class="f7 b0 nx">i0|——J÷X—e—+—6÷@—m÷j÷(÷P—e—+—6—-÷j—e—0—6</span> <span class="f7 b0 nx">—5÷-|—÷a÷c÷|—÷b÷a]^[v]—N÷[—L÷\hLm—/H—.÷</span> <span class="f7 b0 nx">[—,÷\—Q÷\ ÷?—)0÷Dh —n—8—q÷W÷H÷]—H|| —^—6</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷e ÷F÷WL÷b—>—,÷v—Q÷X—-÷u—-÷s—H(—J÷X—Y÷</span> <span class="f7 b0 nx">s÷a—(—q—H÷H÷Z—9÷u—p÷(÷K÷>÷t÷>÷v÷@÷8÷\÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">B|—LEAR÷e—qM÷(÷^ —N—8L÷b—>—N÷[—L÷\hLm—/H</span> <span class="f7 b0 nx">—.÷[—,÷\—H÷X—e|—÷])#÷1÷1—6÷(÷5÷@—p—h÷]—8</span> <span class="f7 b0 nx">÷Hh—J÷X—H÷X—.÷s—e)—)—-÷t—Y÷sI—(—9÷s÷@÷8÷</span> <span class="f7 b0 nx">l—8÷HL÷b—>H—e|—÷]—q÷e÷H÷\hLm—/h 4—7L|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="8"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#8">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:30/33</span> <span class="f7 b0 nx">|B220820F|a17RVidiEd|i13M/C|m3F32—U—. —d</span> <span class="f7 b0 nx">—<—Q||—-÷t—Q÷X—-÷s—H(—Y÷s—q—(—8÷|——q—H—X</span> <span class="f7 b0 nx">÷\—Q@—9÷s—p÷(÷Z÷>÷t—M÷t—q—8÷?—h—h—8÷;|—</span> <span class="f7 b0 nx">—H÷X—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—qa—8÷Z)#—A—8÷]—p—h÷c</span> <span class="f7 b0 nx">—X÷\—q÷e÷(÷>—Q÷e—A—8÷]L÷b—>—J÷X÷5—=—7÷H÷</span> <span class="f7 b0 nx">^÷@÷8÷[—8÷N|—÷@—e—=—7|—£#|—£—N÷[—L÷\hLm—</span> <span class="f7 b0 nx">/H—.÷[—,÷\—Q÷^ ÷?—)0÷Dh —d—<—Q—*—-÷r—Q÷D</span> <span class="f7 b0 nx">—-÷q—Q||—-÷v—Q÷X—-÷u—H÷X—J÷Z—Y÷q—9÷u÷>÷q</span> <span class="f7 b0 nx">÷(÷Z÷>÷r÷>÷u÷(÷Z÷>÷v—Q—g—m÷u—X÷B—Q|÷—m÷v</span> <span class="f7 b0 nx">—X÷<—Q÷X—-÷u—Q||—-÷v—r÷H÷d ÷8÷W—8÷[L÷p—0</span> <span class="f7 b0 nx">—q ÷H—u —v—<L—U—.—H÷X—a!—8—A0÷]—p—h÷]—8÷</span> <span class="f7 b0 nx">M—e|—÷]÷@—A0÷]—p—q÷e÷(÷L—J0—H÷] ÷O÷WL—U—</span> <span class="f7 b0 nx">.exec —N÷[—L÷\hL{—/H—.÷[—,÷\—Q÷e ÷?—)0÷D</span> <span class="f7 b0 nx">h—J÷X—.÷#—.÷c—.÷q—.÷u—.÷s—H÷X—e)—)—.÷#—-</span> <span class="f7 b0 nx">÷v—Y÷u÷a÷h—q—b÷H÷m w—8÷H÷o —;—8—N÷c—e)—)</span> <span class="f7 b0 nx">—-÷r—H÷X—Q —9÷q—N÷#÷@÷8÷k—8÷-L÷b—>÷@÷8÷l</span> <span class="f7 b0 nx">—X÷l—.÷c—e)—)—-÷t—H÷X—Y÷s÷a÷h—q—b÷(÷B—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">W|——Q÷X|——J÷\—H÷X—Y÷s—9÷u—p÷(÷Q÷>÷v÷>÷t—</span> <span class="f7 b0 nx">r÷(÷J|——Q,—-÷\—Q÷X—-÷[—H÷X—Q —9÷[÷>÷[÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">P÷>÷\—M÷\—q||—8÷H—Q÷e—5—8÷]|——e|—÷]÷@—q </span> <span class="f7 b0 nx">÷H÷P—q/÷(÷d—Q(—-÷t—Q÷X—-÷c—rL÷P—8—q(÷(.—</span> <span class="f7 b0 nx">.÷# d—C÷H$—q÷m—X —R—r—.÷c—e)—)—-÷t—N÷#÷@</span> <span class="f7 b0 nx">—e|—÷]—q÷e÷H÷|——q:÷H÷\—q/÷(÷H÷@—P—M÷c|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="9"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#9">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:01/11</span> <span class="f7 b0 nx">|B220920F|a17RVidiEd|i13M/C|m4110C|—LH—@</span> <span class="f7 b0 nx">—q|——8÷Z)#—q£÷(÷Z—Q#—-÷[—r—.÷\—J÷X—.÷s—e</span> <span class="f7 b0 nx">)—)—-÷t—H÷Y—Y÷s—p÷H÷f—q ÷H÷O—q|——8÷Z)#—m</span> <span class="f7 b0 nx">÷[÷H÷w÷@÷8÷l—8÷9 ÷E—/÷#÷w÷q÷X<—+No such </span> <span class="f7 b0 nx">name÷e—(—Q÷W|——2H—N÷\÷@—e|—÷]—q÷e÷H÷p—q:</span> <span class="f7 b0 nx">÷H÷l÷a —-÷#—Y÷s—p÷a —m÷#÷H÷?h—R—H÷YL?—9—</span> <span class="f7 b0 nx">P÷@h|——N÷[—L÷\hL{—/H—.÷[—,÷\—Q÷X ÷?—)0÷D</span> <span class="f7 b0 nx">—q÷e÷H÷@h —n—8—q÷W÷H÷b—N÷t—H|| ÷:—1L—U—.</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷e ÷F÷WL—U—.—N÷[—L÷\hL{—/H—.÷[—,÷\—Q÷[</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷?—)0÷D—q÷e÷H÷@h—Q÷G—-÷e —n—8—q÷W÷H÷,—-</span> <span class="f7 b0 nx">÷d—h:÷(÷a —n—8—q÷W÷H—o—-÷e—M÷e÷h÷\—M÷d—-</span> <span class="f7 b0 nx">÷e—m÷d—X÷|—H—M÷d—-÷eh—-÷d—N÷d ÷g—:÷>÷d—M</span> <span class="f7 b0 nx">÷e—m÷d—X÷KL÷b—>—e)—)—-÷t—Q÷X—m÷s—Q —H÷X—</span> <span class="f7 b0 nx">9÷s—p—Q#—9÷s|——J÷X—H÷X—.÷u—e)—)—-÷v—Y÷u÷</span> <span class="f7 b0 nx">a÷h—q—b÷(÷w÷@÷8÷l—8÷F ÷E—/÷#÷w÷p÷X<—+Mag</span> <span class="f7 b0 nx">azine full÷e—(—Q÷e|——-÷Z—.÷[—,÷\—Q÷Y ÷?—</span> <span class="f7 b0 nx">)÷h÷a—M÷Z—N÷[—L÷\L{—/—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e</span> <span class="f7 b0 nx">÷H(—q(÷H4—r—H÷Y—-÷Z—q÷e÷H÷g—q(÷H÷c—A÷X||</span> <span class="f7 b0 nx">÷@—p—e|—÷]L—(—8—Q:—A÷X||÷@—M÷Z—q(÷H÷h $—</span> <span class="f7 b0 nx">:—q÷e÷H÷^ ÷>—:L÷b—>L—U—. d—C÷H÷\—q÷m—8÷[</span> <span class="f7 b0 nx">LH—@—R—r—e)—)—-÷v—Q÷X—-÷u—P—Y÷u÷a÷h—q—b÷</span> <span class="f7 b0 nx">H÷^ ÷>—:L÷b—>÷X÷#—+Page exists÷X—U÷X||÷a</span> <span class="f7 b0 nx">—(—q— </span><span class="f2 b0 nx">HZQXJLE</span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="16"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#10">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:01/41</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>A20F|a17RVidiEd|i13M/C|l<a href="412.html">412</a>FD—/÷w÷[</span> <span class="f7 b0 nx">÷X—(—J÷X—e|—÷] ÷F÷W÷@—q÷e÷(÷M|——N÷[—L÷\h</span> <span class="f7 b0 nx">L{—/H—.÷[—,÷\—Q÷] ÷?—)0÷Dh—e|—÷]÷@—q÷e÷H</span> <span class="f7 b0 nx">÷^—q ÷(÷L÷H!—H÷Y—r—2H—Q —E|—÷]÷@—a÷X||—p</span> <span class="f7 b0 nx">—q ÷H÷#—E|—÷]÷@L>—;—Q÷e—E|—÷]h—R —n—8—q÷</span> <span class="f7 b0 nx">W÷H÷b—M÷t—-÷v ÷>—:L÷b—>L—U—.—N÷[—L÷\hL{—</span> <span class="f7 b0 nx">/H—.÷[—,÷\—Q÷# ÷?—)0÷Dh ÷1—/ ÷E—/÷d÷b—)p</span> <span class="f7 b0 nx">tr=÷w÷d÷Y—5—.I N D E X÷w÷d÷Z—5—.I N D E </span> <span class="f7 b0 nx">X÷c—4—+ :—(—H÷X—a—8÷]—p—q÷e÷(÷P—00÷o—a—8</span> <span class="f7 b0 nx">÷]—h÷X÷H÷]—q.÷(÷J—p—a—8÷]—p ÷F÷G—q÷e÷(÷M</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷E—/÷w÷]÷Y—(—H÷X—M*—qF÷(÷e—a÷Q÷\ ÷F÷W—p</span> <span class="f7 b0 nx">—h÷#—8÷M—X÷o ÷E—/default—(—M+—q÷Z÷H÷^ ÷E</span> <span class="f7 b0 nx">—/÷e—@—( ÷a—<L—U—. </span><span class="f0 b0 nx">÷E—/÷w÷X÷[—(—J÷X—.÷w—</span> <span class="f7 b0 nx">H÷X—e)—)—- —Y÷w÷a÷h—q—b÷(B s—<—p—Y÷w÷a—(</span> <span class="f7 b0 nx">—q—b÷H÷|— ÷F÷W—p—h÷v÷(÷H ÷?÷W÷@÷8÷l—8÷ </span><span class="f7 b0 dh nx">—</span> <span class="f7 b0 nx">÷F÷W—q ÷H÷\—q÷e÷(÷I|— ÷E—/—) #####—(L7—<</span> <span class="f7 b0 nx">—@H—2H÷b—R—e—<—< ÷F÷W÷@—e—<—< ÷F÷W ÷E—/ </span> <span class="f7 b0 nx"> —(h—Rh—P|— 1 2 3 4 w 6 7 8 910111213</span> <span class="f7 b0 nx">14151617181920H—2H—@H—J||—H( ÷:—1h—Ph—Rh</span> <span class="f7 b0 nx">|—H—2H—@H—J(—H|| ÷:—1h—Ph—Rh|——Q÷X—H÷i—A</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷\—0÷h÷R—H÷X—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q/÷HF—q÷e÷|</span> <span class="f7 b0 nx">——r(÷()—M÷[÷(÷|——U—8÷]—q÷e÷H÷Y|— ÷E— |c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="16"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#11">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:21/27</span> <span class="f7 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"></span> <span class="f7 b0 nx">÷X—(—J÷X—e|—÷] ÷F÷W÷@—q÷e÷(÷M|——N÷[—L÷\h</span> <span class="f7 b0 nx">L{—/H—.÷[—,÷\—Q÷] ÷?—)0÷Dh—e|—÷]÷@—q÷e÷H</span> <span class="f7 b0 nx">÷^—q ÷(÷L÷H!—H÷Y—r—2H—Q —E|—÷]÷@—a÷X||—p</span> <span class="f7 b0 nx">—q ÷H÷#—E|—÷]÷@L>—;—Q÷e—E|—÷]h—R —n—8—q÷</span> <span class="f7 b0 nx">W÷H÷b—M÷t—-÷v ÷>—:L÷b—>L—U—.—N÷[—L÷\hL{—</span> <span class="f7 b0 nx">/H—.÷[—,÷\—Q÷# ÷?—)0÷Dh ÷1— ÷E—/÷d÷b—)p</span> <span class="f7 b0 nx">tr=÷w÷d÷Y—5—.I N D E X÷w÷d÷Z—5—.I N D E </span> <span class="f7 b0 nx">X÷c—4—+ :—(—H÷X—a—8÷]—p—q÷e÷(÷P—00÷o—a—8</span> <span class="f7 b0 nx">÷]—h÷X÷H÷]—q.÷(÷J—p—a—8÷]—p ÷F÷W—q÷e÷(÷M</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷E—/÷w÷]÷Y—(—H÷X—M*—qF÷(÷e—a÷Q÷\ ÷F÷W—p</span> <span class="f7 b0 nx">—h÷#—8÷M—X÷o ÷E—/default—(—M+—q÷Z÷H÷^ ÷E</span> <span class="f7 b0 nx">—/÷e—@—( ÷a—<L—U—. ÷E—/÷w÷X÷[—(—J÷X— ÷w—</span> <span class="f7 b0 nx">H÷X—e)—)—- —Y÷w÷a÷h—q—b÷(B s—<—p—Y÷w÷a—(</span> <span class="f7 b0 nx">—q—b÷H÷|— ÷F÷W—p—h÷v÷(÷H ÷?÷W÷@÷8÷l—8÷-—</span> <span class="f7 b0 nx">U÷@{—qL÷(÷v ÷E—/—.Link := —(—J÷X—e÷B{÷@ </span> <span class="f7 b0 nx">÷F÷W—q ÷H÷\—q÷e÷(÷I|— ÷E—/—) #####—(L7—<</span> <span class="f7 b0 nx">—@H—2H÷b—R—e—<—< ÷F÷W÷@—e—<—< ÷F÷W ÷E—/ </span> <span class="f7 b0 nx"> —(h—Rh—P|— 1 2 3 4 1 </span><span class="f0 b0 nx">6 7 8 910111213</span> <span class="f7 b0 nx">14151617181920H—2H—@H—J||—H( ÷:—1h—Ph—Rh</span> <span class="f7 b0 nx">|—H—2H—@H—J(—H|| ÷:—1h—Ph—Rh|——Q÷X—H÷i—A</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷\—0÷h÷R—H÷X—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q/÷HF—q÷e÷|</span> <span class="f7 b0 nx">——r(÷()—M÷[÷(÷|——U—8÷]—q÷e÷H÷Y|— ÷E—/|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="17"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#12">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:31/53</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>B20F|a17RVidiEd|i13M/C|m4150E÷w÷[÷X</span> <span class="f7 b0 nx">Mag.title: —( 6—0÷8÷Y—8÷o—J÷X—H÷X—e|—÷]—</span> <span class="f7 b0 nx">qa—8÷Z)#—A—8÷]÷@—p—q÷e÷(÷F|——J÷W|——e|—÷]</span> <span class="f7 b0 nx">÷@)#—qS÷H÷[L[—@—e|—÷]÷@—q ÷(÷P—Q÷]—5a÷\—</span> <span class="f7 b0 nx">Q|——5 ÷\—2÷pm ÷\—u ÷\—Q÷W—5$÷\—5%÷\—5&÷\</span> <span class="f7 b0 nx">—5g÷\—5(÷\—5)÷\—5,÷\—5-÷\—50÷\—51÷\—Q||—</span> <span class="f7 b0 nx">5£÷\—5+÷\—Q—5/÷\—Q—h—=n÷\—Q÷X—u"÷\—*÷\</span> <span class="f7 b0 nx">—M÷[÷H÷#—Q÷X—5&÷\—Q÷W—J —H÷\ ÷5÷WhhL÷b—></span> <span class="f7 b0 nx">H—Q—8—5 ÷\—Q÷]—5!÷\—J —H÷\h ÷5÷W|——N÷[—L</span> <span class="f7 b0 nx">÷\hL—)—@H—.÷[—,÷\—Q÷b ÷?—)0÷Dh—Q÷X—-÷[ ÷</span> <span class="f7 b0 nx">8—<÷8÷W÷H;—Q||—5/÷\—Q,—5+÷\—Q÷W—5)÷\—5(÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—5g÷\—5&÷\—Q÷X—5£÷\ —^—= ÷E—/÷w÷l÷X<—+A</span> <span class="f7 b0 nx">ction÷asuccessful÷e—(L—U—.H—.÷[—,÷\—Q÷a </span> <span class="f7 b0 nx">÷?—)0—>h ÷8—<÷8÷W÷H÷A—Q÷X—5&÷\—Q,—5£÷\—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷W —^—=L÷b—>—2H —d—< ÷1—/—Q÷d ÷F÷W—Q÷b ÷</span> <span class="f7 b0 nx">F÷Wh÷pi|——R—H÷] ÷O÷WL—U—.—N÷[—L÷\hL÷H—6H</span> <span class="f7 b0 nx">—.÷[—,÷\—Q÷Z ÷?—)0÷Dh—e|—÷]÷@—q÷e÷H5—q ÷</span> <span class="f7 b0 nx">H÷L—q=÷H÷p)#—qF÷H÷g—qS÷H÷c—qH÷H÷e—qO÷H÷d</span> <span class="f7 b0 nx">L[—@L"—@L÷-—CLk—@—Q—+—5—]÷]—Q—.—5—q÷]—Q—</span> <span class="f7 b0 nx">+—5÷,÷]—H÷X—,÷X—J÷X—.÷s—e)—)—-÷t—Y÷s÷a÷h</span> <span class="f7 b0 nx">—q—b÷(÷^—M÷X÷a—(—-÷X÷@÷8÷k—8÷@—M÷X0÷r ÷E</span> <span class="f7 b0 nx">—/÷w÷l÷X<—0NO MAGAZINE!÷#÷e—(L—U—. ÷E—/÷</span> <span class="f7 b0 nx">b÷o÷Y÷X÷X÷X÷X÷X÷X÷X÷X—( ÷1—/—J÷X—e—]|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="18"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#13">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:00/01</span> <span class="f7 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"></span> <span class="f7 b0 nx">X÷Z—Q ÷F÷W÷@÷8 —8÷G—Q÷X—-÷Y—N÷Y—H÷X—e)—</span> <span class="f7 b0 nx">)—-÷t—Y÷s—q—b÷HG—q—R÷H=÷@÷8÷k— </span><span class="f7 b0 cn nx">÷]—.÷YL&—</span> <span class="f7 b0 nx">?—U÷@{—qL÷( —J÷X—e÷B{—E—8÷]÷@—q ÷H÷\—q÷e</span> <span class="f7 b0 nx">÷(÷I—Q÷X—5&÷\—Q,—5£÷\—Q÷W —^—=—J÷X—.÷Y—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷v ÷F÷WL÷i—?—M÷|——-÷X÷(÷\—M÷a—-÷X—N÷t—H|</span> <span class="f7 b0 nx">| ÷T—?—Q÷X—-÷[ —2—B—Q—)—Jd—H÷X ÷L÷W—h÷s÷</span> <span class="f7 b0 nx">(÷[L÷p—0—h÷W÷(÷g—n÷X÷(÷=÷>÷Y—M÷Y—q÷l—X—=</span> <span class="f7 b0 nx">L&—?÷8—1÷H÷I÷8÷e÷H÷E÷8—0÷H4÷8 ÷(—r ÷E—/÷</span> <span class="f7 b0 nx">w ÷X—* HOLD —(—U—]÷]—q—@÷(÷j—Q—)—J—p—H÷</span> <span class="f7 b0 nx">X ÷L÷W—h÷s÷H÷b—Q—@—5 || ÷8÷G—8—|—L÷p—0—n</span> <span class="f7 b0 nx">÷Y÷h÷\—Q÷X—-÷YL&—?—.÷t—,÷v—Q÷X—-÷s—-÷u—J</span> <span class="f7 b0 nx">÷Z—H(—Y÷s—9÷u—p÷(÷Q÷>÷t÷>÷v—r÷h÷J—Y÷s—9÷</span> <span class="f7 b0 nx">u—p—h—h—8÷O|—H—e|—÷]÷@—q÷e÷H0—q=÷(÷L d—C</span> <span class="f7 b0 nx">÷H÷l—q÷W÷H£—Rh—qF÷H÷]—.÷aL÷b—>—.÷|—L÷b—></span> <span class="f7 b0 nx">÷X÷g—)Invalid njlfric÷X÷X÷h—)Syntax erro</span> <span class="f7 b0 nx">r÷X—Q—@—5—]÷]—5—q÷]—5÷,÷]L—g—>—N÷[—L÷\hL</span> <span class="f7 b0 nx">m—/H—.÷[—,÷\—Q÷|— ÷?—)0÷Dh—H÷X—e|—÷]÷@—q</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷H÷P—q÷e÷H —p—e|—÷]÷@—qa—8÷Z)#—A÷B{—p—q</span> <span class="f7 b0 nx">÷a÷(÷F—QL—5÷@{—Q @5÷A{L÷b—>—Q÷X—5÷@{ ÷E—</span> <span class="f7 b0 nx">/÷w÷l÷X<—+Link cleared÷e—(L—U—.—N÷[—L÷\h</span> <span class="f7 b0 nx">Lm—/H—.÷[—,÷\—Q÷c ÷?—)0÷Dh —d—< ÷1—/—Q÷d</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷F÷W ÷E—/÷w÷g÷X—*Present time =— ÷w|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="18"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#14">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:00/12</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>C20F|a17RVidiEd|i13M/C|m41713÷]—q —</span> <span class="f7 b0 nx">X÷Z—Q ÷F÷W÷@÷8 —8÷G—Q÷X—-÷Y—N÷Y—H÷X—e)—</span> <span class="f7 b0 nx">)—-÷t—Y÷s—q—b÷HG—q—R÷H=÷@÷8÷k—X÷]—.÷YL&—</span> <span class="f7 b0 nx">?—U÷@{—qL÷( —H÷X—e÷B{—E—8÷]÷@—q ÷H÷\—q÷e</span> <span class="f7 b0 nx">÷(÷I—Q÷X—5&÷\—Q,—5£÷\—Q÷W —^—=—J÷X—.÷Y—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷v ÷F÷WL÷i—?—M÷|——-÷X÷(÷\—M÷a—-÷X—N÷t—H|</span> <span class="f7 b0 nx">| ÷T—?—Q÷X—-÷[ —2—B—Q—)—Hd—H÷X ÷L÷W—h÷s÷</span> <span class="f7 b0 nx">(÷[L÷p—0—h÷W÷(÷g—n÷X÷(÷=÷>÷Y—M÷Y—q÷l— </span><span class="f7 b0 cn nx">—=</span> <span class="f7 b0 nx">L&—?÷8—1÷H÷I÷8÷e÷H÷E÷8—0÷H4÷8 ÷(—p ÷E—/÷</span> <span class="f7 b0 nx">w ÷X—* HOLD —(—Q—]÷]—q—@÷(÷j—Q—)—J—p—H÷</span> <span class="f7 b0 nx">X ÷L÷W—h÷s÷H÷b—Q—@—5 || ÷8÷W—8—|—L÷p—0—n</span> <span class="f7 b0 nx">÷Y÷h÷\—Q÷X—-÷YL&—?—.÷t—,÷v—Q÷X—-÷s—-÷u—J</span> <span class="f7 b0 nx">÷Z—H(—Y÷s—9÷u—p÷(÷Q÷>÷t÷>÷v—r÷h÷J—Y÷s—9÷</span> <span class="f7 b0 nx">u—p—h—h—8÷O|—H—e|—÷]÷@—q÷e÷H0—q=÷(÷L d—C</span> <span class="f7 b0 nx">÷H÷l—q÷W÷H£—Rh—qF÷H÷]—.÷aL÷b—>—.÷|—L÷b—></span> <span class="f7 b0 nx">÷X÷g—)Invalid nqldric÷X÷X÷h—)Syntax erro</span> <span class="f7 b0 nx">r÷X—Q—@—5—]÷]—5—q÷]—5÷,÷]L—g—>—N÷[—L÷\hL</span> <span class="f7 b0 nx">m—/H—.÷[—,÷\—Q÷|— ÷?—)0÷Dh—H÷X—e|—÷]÷@—q</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷H÷P—q÷e÷H —r—e|—÷]÷@—qa—8÷Z)#—A÷B{—p—q</span> <span class="f7 b0 nx">÷e÷(÷F—QL—5÷@{—Qn—1÷A{L÷b—>—Q÷X—5÷@{ ÷E—</span> <span class="f7 b0 nx">/÷w÷l÷X<—+Link clearad÷e—(L—U—.—N÷[—L÷\h</span> <span class="f7 b0 nx">Lm—/H—.÷[—,÷\—Q÷c ÷?—)0÷Dh —d—< ÷1—/—Q÷d</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷F÷W ÷E—/÷w÷g÷X—*Present time =—/÷w|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="19"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#15">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:30/13</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>D20F|a17RVidiEd|i13M/C|m41912÷g÷Z—*</span> <span class="f7 b0 nx">Current date:—/—( —2—B—J÷X—e—r÷] ÷F÷W÷@÷</span> <span class="f7 b0 nx">8÷b—8÷M ÷E—/÷w÷]÷b—+Change time? (Y/N):—</span> <span class="f7 b0 nx">/—( ÷8÷W—X9)# ÷F÷W—qY÷Hh ÷E—/÷w÷]÷b—+Cha</span> <span class="f7 b0 nx">nge date? (Y/N):—/—( ÷8÷W—X÷g)# ÷F÷W—qY÷</span> <span class="f7 b0 nx">H÷a —v—<L—U—.L÷p—0 ÷E—/÷w÷]÷b—+Enter dat</span> <span class="f7 b0 nx">e—/> <÷w÷j÷b—( 6—0—J÷X—e|—÷]—E—</span> <span class="f7 b0 nx">r÷]÷@÷8÷b—8÷ML—0—A ÷E—/÷w÷]÷d—+Hours :—</span> <span class="f7 b0 nx">/÷w÷]÷f—+Minutes:—/÷w÷]÷h—+Seconds:—/—( </span> <span class="f7 b0 nx">÷E—/÷w÷g÷d—( 6—0—J÷X d—C—q÷W÷H÷E—-÷g ÷E—</span> <span class="f7 b0 nx">/÷w÷g÷f—( 6—0—J÷X d—C—q÷W÷H÷E—-÷h ÷E—/÷w</span> <span class="f7 b0 nx">÷g÷h—( 6—0—J÷X d—C—q÷W÷H÷E—-÷i—J÷[—e|÷—B</span> <span class="f7 b0 nx">—E2÷\—r÷h÷O—N÷g —P—C—J÷[—e—*—B—E2÷\—r÷h÷</span> <span class="f7 b0 nx">O—N÷h —P—C—J÷[—e—.—B—E2÷\—r÷h÷O—N÷i —P—C</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷Z—J7—H÷\ ÷I÷W —2—B ÷E—/÷t÷X÷o'÷b÷d÷r—</span> <span class="f7 b0 nx">(L^—A÷X÷.—+÷X@|÷÷]÷Xp÷o÷X÷Xd÷X÷X÷X—Q÷Y—J</span> <span class="f7 b0 nx">7—H÷\ ÷I÷W—J÷[—ez—B—E2÷\—r÷h÷O ÷i—C—J÷[—</span> <span class="f7 b0 nx">e|÷—B—E2÷\—r÷h÷O ÷i—C—.÷g—J÷[—e—*—B—E2÷\</span> <span class="f7 b0 nx">—r÷h÷O ÷i—C—.÷h—J÷[—e—.—B—E2÷\—r÷h÷O ÷i—</span> <span class="f7 b0 nx">C—.÷i—M÷g—H÷X ÷I—B—Q:—p—A ||—M÷h—p ÷I—B—</span> <span class="f7 b0 nx">Q/—p—A ||—M÷i—p ÷I—B|——J÷X—q÷b—8÷#8÷A÷b÷</span> <span class="f7 b0 nx">@L÷K—B—-÷[—2÷pi0—A ||—M÷[÷pi0—p—A |||——J</span> <span class="f7 b0 nx">÷X÷0—U5÷\—u:÷\—8÷v÷(E—U4÷\—u9÷\—8÷l÷(|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="20"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#16">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:21/01</span> <span class="f7 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"> </span><span class="f0 b0 nx"></span> <span class="f7 b0 nx">—u8÷\—8÷b÷(1—A2÷\—u7÷\—X 8—U7÷\÷E2÷\—57÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—U8÷\÷E3÷\—58÷\—U9÷\÷E4÷\—59÷\—U:÷\÷A4÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—5:÷\÷@L÷l—C|——e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e÷(÷[—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷X|——q0—8)—q:—X%8÷A0—-÷[—e|—÷]—q0—8÷n—q:</span> <span class="f7 b0 nx">—X÷j8÷A0—-÷\—H÷a—M÷[÷pe÷[—0÷(÷Se÷\|——M÷[</span> <span class="f7 b0 nx">|——Q÷# ÷F÷W—Q÷W|—÷0÷p÷(÷Y|——Q7÷\m2÷\—57÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—U8÷\m3÷\—58÷\—U9÷\m4÷\—59÷\—E:÷\m5÷\—5</span> <span class="f7 b0 nx">:÷\—r÷(÷1|——H÷Y—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e÷H÷q—q</span> <span class="f7 b0 nx">—(—8÷Y—0—A—]÷]—p—e|—÷]÷@—q÷e÷H÷|——A—]÷]—</span> <span class="f7 b0 nx">p—h÷l—8÷H—Q —h÷l—X÷^—A—]÷]—p÷(÷LL÷b—>—e|</span> <span class="f7 b0 nx">—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e÷H-)#—qS÷H÷[L4—3 —d—<—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">X—-÷m—-÷n— </span><span class="f7 b0 dh nx">÷l—Q(— </span><span class="f7 b0 dh nx"> L—e—D ÷E—/÷w÷l÷X< pag</span> <span class="f7 b0 nx">—,÷\—Q÷d ÷?—)0÷Dh—.÷[—Q÷[—J÷X ÷L÷W—Q÷W— </span><span class="f7 b0 dh nx"></span> <span class="f7 b0 nx"> —n—8—q÷W÷H—c—-÷m—h:÷(÷a —n—8—q÷W÷H—V— </span><span class="f7 b0 dh nx">÷</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷X—-÷l—N÷m—e)—)—-"÷@—e)—)—- </span><span class="f4 b0 nx">—Q÷X—/!—-£</span> <span class="f7 b0 nx">—M÷l)?—-÷l—Q÷Z ÷F÷W—Q÷Y ÷F÷W—Q÷b ÷F÷G—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">X—-÷p—N!—L"—M÷l)—( —=—E÷(÷a—M÷l)—-÷lL÷P</span> <span class="f7 b0 nx">—D—M÷l÷a—(—-÷l—M÷m—m÷n—X÷t—N£—L$—M÷l)@ —</span> <span class="f7 b0 nx">=—E÷(÷a—M÷l)—g—-÷lL÷r—E—M÷l÷a@—-÷l—Q|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="20"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#17">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:15/17</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>E20F|a17RVidiEd|i13M/C|m41B27;—U3÷\</span> <span class="f7 b0 nx">—u8÷\—8÷b÷(1—U2÷\—u7÷\—X)8—U7÷\÷E2÷\—57÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—U8÷\÷E3÷\—58÷\—U9÷\÷E4÷\—59÷\—U:÷\÷E5÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—5:÷\÷@L÷l—C|——e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e÷(÷[—Q</span> <span class="f7 b0 nx">÷X|——q0—8)—q:—X%8÷A0—-÷[—e|—÷]—q0—8÷n—q:</span> <span class="f7 b0 nx">—X÷j8÷A0—-÷\—H÷a—M÷[÷pe÷[—0÷(÷Se÷\|——M÷[</span> <span class="f7 b0 nx">|——Q÷# ÷F÷W—Q÷W|—÷0÷p÷(÷Y|——U7÷\m2÷\—57÷</span> <span class="f7 b0 nx">\—U8÷\m3÷\—58÷\—U9÷\m4÷\—59÷\—U:÷\m5÷\—5</span> <span class="f7 b0 nx">:÷\—r÷(÷1|——H÷Y—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e÷H÷q—q</span> <span class="f7 b0 nx">—(—8÷Y—0—A—]÷]—p—e|—÷]÷@—q÷e÷H÷|——A—]÷]—</span> <span class="f7 b0 nx">p—h÷l—8÷H—Q —h÷l—X÷^—A—]÷]—p÷(÷LL÷b—>—e|</span> <span class="f7 b0 nx">—÷]÷@—q ÷H÷P—q÷e÷H-)#—qS÷H÷[L4—3 —d—<—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">X—-÷m—-÷n—-÷l—Q(—-"L—e—D ÷E—/÷w÷l÷X| pag</span> <span class="f7 b0 nx">es ?:?—(—Q÷e ÷F÷WL—U—.—N÷[—L÷\hL{—/H—.÷[</span> <span class="f7 b0 nx">—,÷\—Q÷d ÷?—)0÷Dh—.÷[—Q÷[—J÷X ÷L÷W—Q÷W—-</span> <span class="f7 b0 nx">÷n—N÷[—e|—÷]÷@—q ÷H÷P—q/÷H—7—q÷e÷H—Z—N÷[</span> <span class="f7 b0 nx"> —n—8—q÷W÷H—c—-÷m—h:÷(÷a —n—8—q÷W÷H—V—-÷</span> <span class="f7 b0 nx">n—M÷n÷h÷\—M÷m—-÷n—m÷m—X÷|—H—M÷m—-÷nh—-÷m</span> <span class="f7 b0 nx">—Q÷X—-÷l—N÷m—e)—)—-"÷@—e)—)—-$—Q÷X—-!—-£</span> <span class="f7 b0 nx">—M÷l)?—-÷l—Q÷Z ÷F÷W—Q÷Y ÷F÷W—Q÷b ÷F÷W—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">X—-÷p—N!—L"—M÷l)—( —=—E÷(÷a—M÷l)—-÷lL÷P</span> <span class="f7 b0 nx">—D—M÷l÷a—(—-÷l—M÷m—m÷n—X÷t—N£—L$—M÷l)@ —</span> <span class="f7 b0 nx">=—E÷(÷a—M÷l)—g—-÷lL÷r—E—M÷l÷a@—-÷l—Q|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div><div class="subpage" id="21"> <span class="pgnum">P731</span> <span class="f7 b0 nx">CEEFAX <a href="731.html#18">731</a> Wed 30 Dec </span><span class="f3 b0 nx">21:21/21</span> <span class="f7 b0 nx">|B<a href="220.html">220</a>F20F|a17RVidiEd|i13M/C|m41D1B÷Y ÷F÷</span> <span class="f7 b0 nx">W—Q÷b ÷F÷W÷p—M!i(—-!—M"i÷X—-"÷p—M£i(—-£—</span> <span class="f7 b0 nx">M$i÷X—-$÷>÷p—M÷p—q÷p—8—>÷>÷m÷>÷m÷>÷l—Q÷Y</span> <span class="f7 b0 nx"> ÷F÷W—Q÷b ÷F÷W—Q÷Y ÷F÷W—Q÷b ÷F÷W—M÷l)÷g—</span> <span class="f7 b0 nx">m+—8÷\—Q÷X—-÷l—M÷n—m÷m—8÷i—M÷l÷(÷b—Q÷Y ÷</span> <span class="f7 b0 nx">F÷W—Q÷d ÷F÷WL—X—D—Q÷Y ÷F÷W—Q÷d ÷F÷W—Q÷[ </span> <span class="f7 b0 nx">÷F÷WL÷b—>—.÷]—,÷^—J÷X—H÷X—.÷k—q÷X÷H÷i—Q÷</span> <span class="f7 b0 nx">Y ÷F÷W—Q ÷F÷W—p—h(—8÷I—2|——Y÷])—q÷e÷(÷</span> <span class="f7 b0 nx">Z—J÷G—q÷h—8÷b—q÷p—X÷^H—Q÷W—-÷kh—q÷|——X÷^</span> <span class="f7 b0 nx">H—Q÷X—-÷kh—q —X÷Z—Q —-÷o—M÷k÷H0—M÷o—q!—8</span> <span class="f7 b0 nx">÷k—q@—X÷g÷pi|——-÷o—M*—qF÷H÷s—Q*—-÷o—q#—8</span> <span class="f7 b0 nx">÷k—q—(—X÷g÷pi@—-÷o—M*—qF÷H÷\—Q*—-÷o—M÷o—</span> <span class="f7 b0 nx">q÷(÷f—Q÷W—-÷o—M*—qF÷H÷\—Q*—-÷o—Q÷Y ÷F÷W</span> <span class="f7 b0 nx">—M÷o ÷F÷W—p—h(—X÷[L—\—E—2|—|c </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> <span class="f7 b0 nx"> </span> </div></body>